Opmerking vooraf:

Dineke Vermet, eigenaar van vertaalbureau Vermet Vertalingen, is als beëdigd vertaalster geregistreerd in het Register Beëdigde Tolken en Vertalers onder nummer 708. Dit houdt in dat zij zich dient te houden aan de Gedragscode voor tolken en vertalers in het kader van de Wet beëdigde tolken en Vertalers. Hierin is de plicht tot volledige geheimhouding opgenomen, behoudens wettelijke verplichtingen.


Dit privacybeleid is gebaseerd op de nieuwe Algemene Verordening voor de Gegevensbescherming (AVG) die sinds 25 mei 2018 van kracht is in de gehele Europese Unie.

Deze website is eigendom van Vermet Vertalingen.

Vestigings- en postadres
Aart van der Leeuwlaan 127
2624 PM Delft
Nederland

Door onze website te bezoeken en te gebruiken geeft u aan dat u instemt met de voorwaarden van ons privacybeleid.

Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we en waarom

Via deze website verzamelt Vermet Vertalingen persoonsgegevens om vragen te kunnen beantwoorden, op verzoeken in te gaan of om aan wettelijke bepalingen te kunnen voldoen.

1. Contactformulier
Bij het invullen van het contactformulier op onze website kan Vermet Vertalingen de volgende gegevens opvragen, bewaren en/of verwerken:

 • Uw naam en voornaam
 • De naam van uw bedrijf
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw IP-adres

De gegevens die u ons doorgeeft via het contactformulier hebben ten doel om contact met u op te kunnen nemen per e-mail en/of telefoon zodat wij kunnen reageren op uw vragen, verzoeken en/of opmerkingen.
Ons vertaalbureau gebruikt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te nemen indien u daarom vraagt, en/of om schriftelijk (per mail en/of per post) met u te kunnen communiceren in het kader van uw aanvraag met betrekking tot een offerte, de uitvoering van een gesloten overeenkomst van een of meerdere opdrachten, doorgaans bestaande uit vertalingen van teksten die u ons doorstuurt en het sturen van een factuur betreffende de aan ons vertaalbureau toegewezen opdracht(en).

2. Nieuwsbrief
Wij versturen geen nieuwsbrieven.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
Ons vertaalbureau bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld worden. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, worden uw gegevens vernietigd.

Uw persoonsgegevens delen met derden

 • Ons vertaalbureau verstrekt uw persoonsgegevens enkel en alleen maar aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
 • Wij zorgen ervoor dat de vertalers met wie we samenwerken uw persoonsgegevens alleen namens ons, en op schriftelijke instructie van ons, mogen verwerken. Wij garanderen dat alle externe vertalers met de nodige zorgvuldigheid worden geselecteerd zodat wij kunnen rekenen op de veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, ook niet om marketing gerelateerde doelstellingen.

Het gebruik van cookies

De website van ons vertaalbureau maakt geen gebruik van cookies.

Het in kaart brengen van uw bezoeken aan onze website

 • Op de website van ons vertaalbureau worden algemene bezoekgegevens bijgehouden zoals het IP-adres van uw computer, het tijdstip waarop uw gegevens opgevraagd worden en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van uw bezoek- en klikgedrag op onze website.
 • Ons vertaalbureau gebruikt deze informatie enkel en alleen om de werking op onze website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden nimmer aan derden verstrekt.

Het gebruik van Google Analytics

 • Ons vertaalbureau maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.
 • Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons vertaalbureau te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
 • Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Ons vertaalbureau heeft hier echter geen enkele invloed op.
 • Ons vertaalbureau heeft Google geen toestemming gegeven om via ons vertaalbureau verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.
 • Wij werken echter niet met Google Adword-campagnes, zodat wij uw gegevens niet actief aan Google doorgeven.

Hoe verwerken wij uw persoonsgegevens?

 • Ons vertaalbureau neemt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus en doet zijn uiterste best om alleen de persoonsgegevens te verwerken die nodig zijn om de binnen dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken. We verwerken uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier. Wij doen ons uiterste best om uw persoonsgegevens accuraat en up-to-date te houden.
 • Uw persoonsgegevens worden zolang verwerkt als nodig is om de in dit privacybeleid vermelde doeleinden te bereiken of tot het moment waarop u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. Houd er rekening mee dat de intrekking van de toestemming tot gevolg kan hebben dat u niet langer in staat bent om de website geheel of gedeeltelijk te gebruiken.
 • Wij nemen de gepaste technische en organisatorische maatregelen om misbruik, onopzettelijk verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of manipulatie of vernietiging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.
 • De website van Vermet Vertalingen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL-Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. U begrijpt echter dat de zorg voor veiligheid en beveiliging slechts inspanningsverplichtingen naar beste vermogen zijn, die nooit gegarandeerd kunnen worden.
 • Heeft u ondanks onze beveiligingsinspanningen de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons vertaalbureau verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via onderstaande bedrijfsgegevens.

Uw rechten om uw persoonlijke gegevens in te kijken, aan te passen of te verwijderen

 • U heeft te allen tijde het recht om de persoonsgegevens die we van u bijhouden in te kijken, te verbeteren, te wijzigen of te schrappen. Gelieve hiervoor contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens. Verzoeken om toegang die klaarblijkelijk worden ingediend met het oog op het veroorzaken van overlast of schade voor ons, worden echter niet behandeld.
 • U heeft het recht om te verzoeken dat alle persoonsgegevens over uzelf die onjuist of onnauwkeurig zijn, kosteloos worden verbeterd of aangepast. Indien u bij ons een dergelijk verzoek indient, dient u bij dit verzoek ook het bewijs te voegen dat de persoonsgegevens waarvoor correctie wordt gevraagd, onjuist zijn.
 • U heeft het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons een e-mail te sturen naar onderstaand mailadres.
 • U heeft het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens met betrekking tot uzelf verwijderd worden als deze niet langer nodig zouden zijn in het licht van de doeleinden die in dit privacybeleid uiteengezet worden of als u uw toestemming voor de verwerking ervan intrekt. U dient er echter rekening mee te houden dat een verzoek tot verwijdering door ons zal worden beoordeeld in het licht van wettelijke of reglementaire verplichtingen of administratieve of gerechtelijke bevelen die ons kunnen verhinderen de betreffende persoonsgegevens te verwijderen.
 • U heeft het recht om u te verzetten tegen de verwerking van persoonsgegevens indien u kunt aantonen dat er ernstige en gerechtvaardigde redenen zijn die verband houden met bijzondere omstandigheden en die een dergelijk verzet rechtvaardigen.
 • Indien u een verzoek wenst in te dienen om een of meerdere van de hierboven vermelde rechten uit te oefenen, kun u een e-mail sturen naar onderstaand mailadres. In dit verzoek moet duidelijk vermeld worden welk recht u wenst uit te oefenen en waarom. Het moet ook gedateerd en ondertekend zijn en vergezeld gaan van een digitaal gescande kopie van uw geldige identiteitskaart waaruit uw identiteit blijkt. Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen van de ontvangst van een dergelijk verzoek. Indien de aanvraag gegrond blijkt te zijn, zullen wij deze zo spoedig indien redelijkerwijs mogelijk is en uiterlijk dertig (30) dagen na ontvangst van de aanvraag inwilligen.
 • Indien u een klacht hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kun u altijd contact met ons opnemen via het onderstaande e-mailadres. Blijft u ontevreden over ons antwoord, dan staat het u vrij om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit, de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Meer informatie betreffende de wet op de gegevensbescherming vindt u op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Ons vertaalbureau zal zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek tot inkijken, aanpassen of verwijderen van uw persoonsgegevens.

Hoe kunt u contact met ons opnemen in verband met ons privacybeleid?

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u als volgt contact met ons opnemen:

 • per e-mail
 • telefonisch op het nummer 06 44 44 04 88 van maandag tot en met vrijdag onder kantoortijden.
 • per post op bovengenoemd adres.

Aanpassingen aan het privacybeleid

Vermet Vertalingen behoudt zich het recht voor om het privacybeleid op zijn website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, te wijzigen of bij te werken. Wij wijzen altijd op de datum van het huidige privacybeleid hieronder.

Laatste aanpassing van dit privacybeleid: 22 december 2023.


Pour la version française, cliquez ici.